در علم پزشکی بارداری به سه قسمت تقسیم می شود که به هفته ۲۸ الی ۴۰ بارداری سه ماهه سوم بارداری گفته می شود. سه ماهه سوم هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ احساسی برای مادر بحرانی می باشد پس لازم است مادر از یک سری نکات آگاه باشد تا با آسودگی این دوران حیاتی را طی کند.

خانه تماسدرباره ماآدرس ما