اگر لقاح بین یک تخمک با یک اسپرم اتفاق بیفتد و سپس تخمک بارور شده تقسیم شود و دو رویان را به وجود آورد دوقلویی رخ می دهد. بنابراین دوقلوهای همسان ژنتیک مشابه خواهند داشت، جنسیت آنها یکی خواهد بود و چهره آنها در آینده بسیار شبیه یکدیگر می شود. بروز دوقلوهای همسان بسیار کمتر از دوقلوهای غیرهمسان می باشد.

خانه تماسدرباره ماآدرس ما