درون کیسه بیضه علاوه بر بیضه، اپی دیدیم، وازدفران و شبکه عروقی وجود دارد.

خانه تماسدرباره ماآدرس ما