سونوگرافی‌های عمومی

z4

انواع سونوگرافی با به روز ترین دستگاه ها توسط دکتر حسین صدری انجام می گردد.

خانه تماسدرباره ماآدرس ما